ࡱ> OQN0bjbj>>4VpTpTd ,,,,,@@@8xL@hhhhhWm yjllllll$ _#p9,WW,,hhd,h,hjj6h)@V0 ,##66#,J s#" :6102 SAYILI TRK T0CARET KANUNU NUN 149 UNCU MADDES0 GERE0 B0RLE^MEN0N ^0RKET ORTAKLARINCA 0NCELENMES0NE DA0R 0LAN Ticaret Sicil No : & & & & & & & & . Mersis Numaras1 :& & & & & & & & & . Ticaret Unvan1 : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Ticari Adresi : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Yukar1da bilgileri yaz1l1 _irketimizin Ynetim / Mdrler Kurulunca Birle_me i_lemine ili_kin al1nan & ...& /& & . /& & & ..& tarihli karar dorultusunda haz1rlanan Birle_me Szle_mesi, Birle_me Raporu, Son Y1l1n Finansal Tablolar1 ile Y1ll1k Faaliyet Raporlar1n1n (gerekirse ara bilano) Genel Kurulun onay1na sunulmas1ndan nce otuz gn sresince & / & /& & .. tarihinden itibaren& & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & .. adresinde ve _irket merkezimiz ile _ubelerimizde ortaklar1m1z1n incelemesine haz1r bulundurulaca1 6102 say1l1 Trk Ticaret Kanunu nun 149 uncu maddesi gereince ilan olunur. ^irket Yetkilisi / Yetkilileri Ad1 Soyad1 Ka_e 0mza MADDE 149-(1)Birle_meye kat1lan _irketlerden her biri, merkezleriyle _ubelerinde ve halka a1k anonim _irketler ise Sermaye Piyasas1 Kurulunun ngrecei yerlerde, genel kurul karar1ndan nceki otuz gn iinde; a)Birle_me szle_mesini, b)Birle_me raporunu, c)(Mlga:26/6/2012-6335/42md.) d)Son y1l1n y1l sonu finansal tablolar1yla y1vz  ( * ` b ~ 0    ³}n_n_n_n_n_n_n_n_hmh@-CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJhmhKCJOJQJaJhLyJCJOJQJaJhKCJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJhmh`CJOJQJaJhmhLyJ5CJOJQJaJh*a5CJOJQJaJhmhQu5CJOJQJaJhmh`5CJOJQJaJ%z* b 0 2 ":<>@BDF $ ^ a$gd@-gd( $ ^ a$gd( $^a$gd( $^a$gdLyJ^gdLyJ$v]v^a$gd` h j | ~ FH ">FJNX\^`bfĵ}kWk&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ"hmhs"v5CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJh/n'CJOJQJaJh+!CJOJQJaJhmCJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJhmh9CJOJQJaJhmh`CJOJQJaJhmh@-CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ FHJLNPRTVXZ\6`x*d]^gd^gbdA]^gd^gbd]^gdLyJ$Jd]Ja$gd( $dxa$gd^gbfhjlnrt|~Ʋpaaahmh9CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ"hmhLyJ5CJOJQJ\aJ! "&(.2468DFHJ±ѱѠ±ѱ±~±ѱ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ1JLNPTVX\^`hjlnprtvxz~;޾޾޾޾゙゙zjhmhs"v>*CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ$˻˻ݻݻݻݻ煉~k~~\hmhs"vCJOJQJaJ%hmhLyJ5>*CJOJQJ\aJ)hmhs"v5>*@CJOJQJ\aJ%hmhs"v5>*CJOJQJ\aJ)hmhs"v5>*@CJOJQJ\aJhmhs"v>*CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJhmh9>*CJOJQJaJ "$(,.468@BDFHNPTVZ\`bdfhᆳ{g&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ"hmhs"v5CJOJQJ\aJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ!hjlnprtvxz|~ƲڲڲƲڲƲڲڊ{j{Yj{ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ"hmhs"v5CJOJQJ\aJ&hmhs"v5@CJOJQJ\aJ((((( ( (((((ўэыўz hmhs"v@CJOJQJaJU hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJ0ll1k faaliyet raporlar1n1, gereinde ara bilanolar1n1, ortaklar1n,intifa senedi sahipleriyle _irket taraf1ndan ihra edilmi_ bulunan menkul k1ymet hamillerinin, menfaati bulunan ki_ilerin ve dier ilgililerin incelemesine sunmakla ykmldr. Bunlar ilgili sermaye _irketlerinin internet sitelerinde de yay1mlan1r. (2)Ortaklar ile birinci f1krada say1lan ki_iler,ayn1 f1krada an1lan belgelerin suretlerinin ve varsa bas1l1 _ekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler.Bunlar iin,herhangi bir bedel veya gider kar_1l11 istenilemez. (3)Birle_meyekat1lan_irketlerdenherbiri,TrkiyeTicaretSiciliGazetesindeyay1mlananveinternetsitelerinedekonulanilanda,incelemeyapma hakk1na i_aret eder. (4)Birle_meye kat1lan her _irket, birinci f1krada an1lan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye haz1r tutulduklar1n1, tevdiden en az i_ gn nce,Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile _irket szle_mesinde ngrlen gazetelerde ve sermaye _irketleri de internet sitelerinde ilan eder. (5)Tm ortaklar1n onaylamas1 hlinde, kk ve orta lekli _irketler inceleme hakk1n1n kullan1lmas1ndan vazgeebilirler.   ((((( ($(.(0(4(6(:(<(@(B(F(J(L(R(T(V(X(Z(\(^(`(f(h(j(n(p(r(x(z(((((((((((((((((((((((( hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ8(((((((((((((((((((((((((((((()))) )))))))))ϯϞϞϞϯϞ|mhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ*))$)&)(),).)0)2):)<)>)@)D)F)H)J)L)P)V)Z)\)`)b)f)h)n)p)r)x)z)|))))))))))))ϯϯϯϞϯϯ~ϯϯm hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ*))))))))))))))))))))))))))))))))))))***** * ******* *"*$*(***.*0*2*4*:*<*>*L*N* hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmh9CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ>N*R*V*Z*\*`*b*d*f*h*j*n*p*z*|*****************************Ͼ|k hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ****************************++++ +++++++ +"+$+(+*+,+.+0+2+4+6+:+<+>+@+B+D+F+э hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ7F+N+P+R+V+X+Z+b+d+h+j+n+r+t+v+x+|+~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ7++++++++++++,,,,, , ,,,,,, ,",*,,,.,0,8,>,@,H,J,L,N,P,R,T,V,Z,\,^,j,l,n,p,r,t,v,x,z,|,~,,,,,,,ѯў hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ-B-D-J-L-N-V-X-Z-\-^-`-b-d-f-n-p-x-z-|-~----------------------------ϭ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ7-----------------------.... . ........$.&.*.,...2.4.6.8.>.@.B.D.௞| hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ0D.F.H.L.P.R.T.V.Z.\.`.d.f.h.j.l.n.p.t.v.~...........|jjX#hmhs"v>*@CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJhmhs"v>*CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ.............................ͻݻݻݬyhWHyhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJhmhs"v>*CJOJQJaJ#hmhs"v>*@CJOJQJaJhmhLyJ>*CJOJQJaJ........../////////// /$/*/./2/6/://@/B/D/F/J/R/T/V/\/^/b/d/f/h/j/l/n/p/r/t/~////// hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ7////////////////////////////////////ѯѯџ{i#h9hs"v5@CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJh9hs"v5CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhs"vCJOJQJaJ hmhs"v@CJOJQJaJhmhLyJCJOJQJaJ#//////0000 00000000 0"0$0&0(0*0,0.0002040:0<0>0B0D0F0J0L0R0V0X0Z0\0^0`0b0d0h0j0l0ͻݗ݇ݻ݇݇݇݇݇ݻ݇ݻݗh9hLyJ5CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJh9h95CJOJQJaJh9hs"v5CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJ0l0n0p0r0v0z0|0~000000000000000000000000000000000000ͻݻͩݻݻݻݩݻݻݡhjjhjU#h9hs"v5@CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJh9hLyJ5CJOJQJaJh9hs"v5CJOJQJaJ#h9hs"v5@CJOJQJaJ*21h:pC8. A!"#$% f 666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmHnHsHtHN`N S fNormal dCJ^J_HaJmHsHtHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok <@< (0Liste Paragraf^P@P 90 Balon Metni dCJOJQJ^JaJLL 90Balon Metni CharCJOJQJ^JaJD'!D @-0A1klama Ba_vurusuCJaJ@@2@ @-0A1klama MetniCJaJBAB @-0A1klama Metni Char^J@j@12@ @-0A1klama Konusu5\JaJ @-0A1klama Konusu Char 5\^J8r8 s0stbilgi p#>> s0 stbilgi Char CJ^JaJ8 8 s0Altbilgi p#>> s0 Altbilgi Char CJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] r V fJh(())N**F++,*--D...//l00 "#$%&'()*Fx*0 !L# @0( B S ?_GoBackrs rs c d f g i j l m o s ~itz~8Idp]id f g i j l m o s tuvcdc d s tuvcds {9-^t@^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.{9-^h(=+!/n'C899>LA)JD+H1tJLyJKfQRU<`*a^gbS fn9o sJMtuus"vn|vs{]}9uy`eA# GGqCMQumj[SQd(iZ{|C(]tz#l@-; HoL;d f @4r (UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana7.@Calibri5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1FC'FC'u Gff!24` ` 3H $P(2!xx MATSO-Mehmet KLAHLIMehmet Kredeve Oh+'0Dx  $,4<MATSO-Mehmet KLAHLINormalMehmet Kredeve2Microsoft Office Word@@ l@~@@~@f՜.+,0 hp MATSO`  Konu Bal !"#$%&'()*+-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPRoot Entry Fp)@R1Table,#WordDocument4VSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q