ࡱ> KMJj6bjbj4<yyVV$$_ f$!w$9 +++^+++:,!gkGjD / 0_ NR;%:;%&;%+@_ ;%V" x: ^EH0TKM0L 0LE BELED0YE BA^KANLIINDAN Mlkiyeti ^ehitkmil Belediyesine ait, Ayd1nlar Mah.Ada:4549,Parsel:1 de Kay1tl1 bulunan Ambalaj At1klar1 Toplama Ve Ayr1_t1rma Tesisi ile Ada:4121, Parsel:112-113 de kay1tl1 1.s1n1f At1k Getirme Merkezinin 3 y1l sre ile kiralanmas1 i_i 29/06/2022 ar_amba gn Saat:14.00 ^ehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binas1 0hale Salonunda (Ayd1nlar Mah. ^ehit mer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad No:2 M1 Al1_ Veri_ Merkezi Kar_1s1) 0hale Komisyonunca kiraya verilecektir. K0RALANAN YERNiteliiAyl1k Kira Bedeli (KDV Hari)Muhammen Bedeli (KDV Hari 36 Ayl1k)Geici Teminat (%3)AYDINLAR MAH. ADA:4549,PARSEL:1 DE KAYITLI BULUNAN AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYRI^TIRMA TES0S0 0LE ADA:4121, PARSEL:112-113 DE KAYITLI 1.SINIF ATIK GET0RME MERKEZ0AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYRI^TIRMA TES0S0 VE ATIK GET0RME MERKEZ070.000,00 TL2.520.000,00TL75.600,00TL 1-0hale 2886 say1l1 Devlet 0hale Kanunun 45. maddesi gerei A1k teklif usul Artt1rma suretiyle yap1lacakt1r. 2- 0haleye kat1lmak isteyen istekliler, en ge 29/06/2022 ar_amba gn saat: 12.00 da kadar ^ehitkamil Belediyesi ihale servisine, _artnamede istenen belgelerle birlikte mracaat etmeleri gerekmektedir. 3- ^artname bedeli 200,00 TL dir. 4-0haleye Kat1lacaklardan A_a1daki ^artlar Aran1r: a)Mevzuat1 gerei tzel ki_iliin siciline kay1tl1 bulunduu ihale tarihinin iinde bulunduu y1lda al1nm1_ Ticaret ve/veya Sanayi Odas1ndan tzel ki_iliin sicile kay1tl1 olduuna dair belge, b) Tebligat iin adres beyan1 ve ayr1ca irtibat iin telefon ve varsa faks numaras1 ile Elektronik posta adresi, c)0lgisine gre tzel ki_iliin ortaklar1, yeleri veya kurucular1 ile tzel ki_iliin ynetimindeki grevlileri belirten son durumu gsterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamam1n1n Ticaret Sicil gazetesinde bulunmamas1 halinde, bu bilgilerin tmn gstermek zere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlar1 gsteren belgeler ile tzel ki_iliin noter tasdikli imza sirkleri, )Vekleten ihaleye kat1lma halinde, vekil ad1na dzenlenmi_, ihaleye kat1lmaya ili_kin noter onayl1 vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, d) Muhammen bedelin en az %3 tutar1ndaki geici teminat1n denRT ` | ~ 0 4 D F V l r t v x > d  , $(<v|~ƿ͸شظةؙ͍ѿh{65hpB*ph h{65h{65 h{655h{65h4 L5h-CJaJh&[h-CJaJh- h{65h4 L h{65h'_ h{65hWh{65 h{65h. h{65hph{65hp5h{65hZO`5h{65hZ|5h{65h;50RT 2 V n $$Ifa$gd4 L $w]wa$gdp $`a$gd.$a$ .H<000 $$Ifa$gd4 L $$Ifa$gd{65kd$$IfFr; b"U"l(K 3 t01+44 layt{65 $<44/gdp$a$gdpkd$$IfFr; b"U"l(K 3 t01+44 layt{65 $$Ifa$gd4 L$`bdtv,\`d &&&2':'''r(ڋڒڒڒڒډڒڒڒU h{65h{65h{65h4 L5h{65hvQ65h{65h6{5h{65hV5 h{65h( h{65h|<1h{65h|<1B*ph h{65hl+h-h{65 h{65h4 L h{65hkp h{65hph{65hp5h{65h.5.`&2''r(,044j6 $]a$gd{65$a$gd{65$ t]ta$gd4 L $t]ta$gd4 L <<gd4 L$a$gd6{ $w]wa$gdpgdpdiine dair makbuz veya sresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, e) 0haleye i_tirak eden taraf1ndan her sayfas1 imzalanm1_ teknik ve idari _artname, f) ^artname sat1n ald11na dair makbuz asl1, g) ^ehitkmil Belediyesine herhangi bir borcu olmad11na dair belge (ierisinde bulunduu aya ait) ) En az 1 adet 18 m3 at1k kapasiteli, 210 hp motor gcnde, 3.750 litrelik konteyn1rlar1 ta_1ma kapasitesine sahip vinli sevkiyat arac1n1n (aa) kendi mal1 olduuna dair belge(Kendi mal1 olan makine, tehizat ve dier ekipman; ruhsat veya demirba_ veya amortisman defterinde kay1tl1 olduuna dair noter tespit tutana1 ya da yeminli mali m_avir raporu veya serbest muhasebeci mali m_avir raporu ile tespit edilir.) h) evre, ^ehircilik ve 0klim Dei_iklii Bakanl11ndan al1nm1_ Ambalaj At1klar1 Toplama Ve Ay1rma Konusunda evre 0zin ve Lisans Belgesi 0haleye i_tirak edecek gerek ve tzel ki_iler, 3 y1ll1k kira bedelinin % 3 nden az olmamak zere kendi belirleyecekleri tutarda geici teminat vereceklerdir. Geici teminat1 Vak1fbank TR470001500158007311552770 ^EH0TKAM0L BELED0YES0 0HALE TEM0NAT hesab1na yat1rd11na ili_kin makbuzu veya Limit Dahili Sresiz Banka Teminat Mektubu veya Hazine Mste_arl11nca ihra edilen Devlet i borlanma senetleri veya bu senetler yerine dzenlenen belgeleri teklif dosyas1nda sunacaklard1r. Geici teminat 3 () y1ll1k teklif edilen bedel zerinden al1n1r. Nispeti %3 (yzde ) tr. Kesin teminat 3 y1ll1k ihale bedeli zerinden al1n1r. Nispeti % 6 (yzde alt1) d1r. 0hale komisyonu ihale s1ras1nda % 3 geici teminat1, teklif edilen bedele gre tamamlanmas1n1 isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele gre geici teminat1 tamamlamalar1 gerekmektedir. Teminat1 yeni duruma gre tamamlamayanlar ihale komisyonu taraf1ndan salondan 1kar1l1r, ihale teminat1n1 tamamlayan isteklilerle devam ettirilir. 5- Bu ihaleden doacak ve szle_menin uygulanmas1na ili_kin her trl vergi, resim, har, gazete ilan bedeli ve noter cretleri vb. masraflar ykleniciye aittir. 0haleye i_tirak edeceklere duyurulur. r(v(((()+++t,v,,,,,,,@..0Ծԕ}jjZKD=5=h{65h{655 h{65h{65 h{65hh{65hFCJOJQJaJh{65hCJOJQJ\aJ%h{65CJOJPJQJ\aJnHtH.h{65h4 L5CJOJPJQJ\aJnHtH+h{65h4 LCJOJPJQJ\aJnHtH%h{65CJH*OJPJQJaJnHtH+h{65h4 LCJH*OJPJQJaJnHtH(h{65h4 LCJOJPJQJaJnHtH+h{65h4 L5CJOJPJQJaJnHtH00044444444F5Z5h5j5t5v55555555\6j6ĽĞėČ h{65hhh{65 h{65h_ h{65h14h{65hZO`B*phh{65hY5B*ph h{65h. h{65hZO` h{65h,$h{65h9CJOJQJaJh{65h{655CJOJQJaJh{65h{65CJOJQJaJ21h:p-. A!"#$% $$If!vh#vK #v#v#v3#v:V F t01+,5K 55535ayt{65$$If!vh#vK #v#v#v3#v:V F t01+,5K 55535ayt{65^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiVi@V Normal Tablo :V 44 la ,k , Liste Yok F@F 0 Balon MetniCJOJQJ^JaJrr l+Tablo K1lavuzu7:V0bOb g> Block Text0$ h5$7$8$9DH$]^ha$aJT`"T W! Aral1k Yok$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH Lo1L 4 L0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] <r(0j6 j68@0( B S ?0:;Q' ) "0:JU \ b 9:<009:<00h4 n*2؞^`o(-^`o() pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o() ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.h4 *2|0N65$y`Cq@7mE jyR . *'_`$o h:#\@hmZ]9"l#x$!j$d%i%J&*'\?'t')K+/+;/]21|<1 2Q23=3]3/t314q4{65vQ6F$7: r#Er[yvGTzX`UiW8gh}`D+.;Vp #)8;W-,IY.3_~ ,$SS&^9O~F vL!;$<@4 &UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma7..{$ CalibriA$BCambria Math"1C'C'B'pp!243qHP?sX2!xx '^EH0TKAM0L 0LE BELED0YE BA^KANLIINDAN^EH0TKAM0L BELED0YES0Zeliha etinyrek Oh+'0 0 < H T`hpx(EHTKAML LE BELEDYE BAKANLIINDANEHTKAML BELEDYESNormalZeliha etinyrek2Microsoft Office Word@F#@VAk@ek@ekp՜.+,0 hp|  (EHTKAML LE BELEDYE BAKANLIINDAN Konu Bal !"#$%&()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHILRoot Entry F@"gkNData 1Table'O%WordDocument4<SummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q