ࡱ> _b^:Gbjbj££8TX-8HDl0,,,0000000$2c5~40E,,,,,404y0b!b!b!,F0b!,0b!b!VV(@(#r( /000(05h 5((5+4,,b!,,,,,4040b!,,,0,,,,5,,,,,,,,," : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ANON0M ^0RKET0 Esas Szle_me Tadil Metni YEN0 ^EKL0 SERMAYE VE H0SSE SENETLER0N0N NEV0 MADDE (& .) ^irket sermayesi beheri ................................Trk Liras1 k1ymetinde .............paya ayr1lm1_ olup, ...........................Trk Liras1d1r. Bu sermaye; Ortak ad1 ve soyad1 / nvan1UyruuT.C. No / Vergi No Pay AdediAyni Sermaye (TL)Nakdi Sermaye (TL)Toplam Sermaye (TL) Taraf1ndan kar_1lanm1_t1r. nceki sermayeyi te_kil eden .............TL tamamen denmi_tir. -(Ayni sermaye iin) Bu defa art1r1lan .....................Trk Liras1n1n .......................Trk Liras1 ay1n olarak kar_1lanm1_t1r. Ayni sermaye deeri T.C. .......... Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... say1l1 karar1na istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Say1l1 Bilirki_i raporu ile tespit edilmi_ bulunan ........................................ k1ymetlerden te_kil etmi_ ve sermaye olarak konmu_tur. -(0_letme devri iin) Bu defa art1r1lan .......................Trk Liras1 Trk Ticaret Kanununa gre tm aktif ve pasifi ile devir al1nan & & & Ticaret Sicili Mdrlnn ............ numaras1nda kay1tl1 ..................... ferdi i_letmesinin z varl11ndan te_ekkl etmi_ olup ferdi i_letmenin z varl11 T.C. .......... Asliye Ticaret Mahkemesinin ..../..../20... tarih ve Esas No:20.../.... Karar No:20..../...... say1l1 karar1na istinaden ..../..../20.... Tarih ve .......... Say1l1 Bilirki_i raporu ile tespit edilmi_tir -(Art1_ Gemi_ y1l karlar1ndan veya Sermaye dzeltmesi olumlu farklar1ndan kar_1lanacaksa; her biri iin ayr1 olacak _ekilde bu metnin ierisindeki bo_lua ilgili fonun ismi yaz1lmal1d1r.) Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 & & & & & & & & & & & ................... kar_1lanm1_ olup, & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. (Bilirki_i veya deneti raporu) -Ortaklar1n _irketten alacaklar1ndan kar_1lanacaksa ve bu alacaklar Nakit ise SMMM veya YMM ya da denetime tabi ise DENET0 Raporu Bu defa art1r1lan sermayenin ...................Trk Liras1 VX | " * , 6 8 : D T V X ĸĚ|paMaMa'hU;hp5>CJOJQJaJmHnHuhU;hp5>CJOJQJaJh3uCJOJQJaJh>h>CJOJQJaJh>hVCJOJQJaJh>h3uCJOJQJaJhhrCJOJQJaJhrCJOJQJaJh>h&CJOJQJaJh>h5CJOJQJaJh>h-5CJOJQJaJh-5CJOJQJaJVX @ X & N $If`gdU; `gdu `gdr `gd3 `gd-N P R $$If`gdU;kd$$IfF֞j " & S t044 laytU;R T V X Z \ ^ $If`gdU;^ ` b $$If`gdU;kd$$IfF֞j " & S t044 laytU;b d f h j l n $If`gdU;n p r $$If`gdU;kd$$IfF֞j " & S t044 laytU;r t v x z | ~ $If`gdU;~ $$If`gdU;kda$$IfF֞j " & S t044 laytU; $If`gdU; $ `gdukd,$$IfF֞j " & S t044 laytU; L P r t  * 68,įsssscPssc%h 5>*B* CJOJQJaJphphgB* CJOJQJaJphp%hrhvB* CJOJQJaJphp%hrh*HB* CJOJQJaJphp+hrh*H5>*B* CJOJQJaJphp(hrh*H5B* CJOJQJaJphph>h3uCJOJQJaJh>h5oCJOJQJaJh>h>CJOJQJaJh>hp5>CJOJQJaJ L .0LNTVh:j:==@@|C~C"D$D `gdVBgd- `gd) gd `gd3 `gdu,.0@bdlnvzl.68DJĮĮp]]Jp%hrh <B* CJOJQJaJphp%hrhvB* CJOJQJaJphp%hrh) B* CJOJQJaJphp(hrh*H>*B* CJOJQJaJphp+hrh) 5>*B* CJOJQJaJphp+hrh*H5>*B* CJOJQJaJphp(hrh*H5B* CJOJQJaJphp%hrh*HB* CJOJQJaJphp%hrh>B* CJOJQJaJphpJLNPTV8F8h:j:p:::0;8;:;F;;Įٛٙn[H[H[%hrhvB* CJOJQJaJphp%hrh*HB* CJOJQJaJphp+hrh*H5>*B* CJOJQJaJphp(hrh*H5B* CJOJQJaJphpU%hrhnB* CJOJQJaJphp+hrh) 5>*B* CJOJQJaJphp(hrh) 5B* CJOJQJaJphp%hrh) B* CJOJQJaJphp%hrhVBB* CJOJQJaJphpOrtaklar1n _irketten alacaklar1ndan kar_1lanm1_ olup, & & & & & & & & SMMM / YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & ............. ya da Deneti taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. (Nakit deilse mahkeme karar1 ve bilirki_i raporu yaz1lacak) - (Gayrimenkul sat1_ karlar1 iin) Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 GAYR0MENKUL SATI^ KARINDAN te_ekkl etmi_ olup,bu kar& & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. -(Birle_me nedeniyle art1_ iin) Bu defa art1r1lan sermayenin ..................................Trk Liras1 sermaye Birle_me nedeniyle TTK n1n devralma yoluyla birle_mesi hkmleri nedeniyle .......... Ticaret Sicili Mdrlnde & .. sicil numaras1 kay1tl1 & & & & & & & & & . nvanl1 _irketinin zvarl11/kay1tl1 sermayesi olup, & & & & & & & & SMMM/YMM ler odas1na & .......sicil numaras1 ile kay1tl1 SMMM/YMM & & & .............taraf1ndan ....../......../.......tarihli ......say1l1 rapor ile tespit edilmi_tir. -(Nakdi taahht iin) Bu defa artt1r1lan & & & & & & & & Trk Liras1 nakdi sermayenin 1/4 denmi_ olup, kalan 3/4 ise yirmidrt ay ierisinde denecektir. Sermaye taahht borlar1 ynetim kurulunun alaca1 kararlarda belirtilen tarihten nce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar esas szle_mesinin ilan maddesine gre yap1l1r. Hisse senetleri ...................................................... yaz1l1d1r. Hisse senetleri muhtelif kuprler halinde bast1r1labilir. Sermayenin tamam1 denmedike hamiline yaz1l1 hisse senedi 1kar1lamaz. YNET0M KURULU Yn.Krl.B_k. Yn.Krl.B_k.Vekili Yn.Krl.yesi TC No TC No TC No Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1 Ad1 Soyad1 Toplant1 Ba_kan1 Ad1/Soyad1 0mza   ANON0M ^0RKET Sermaye Art1_1 ;==P=>>@@@@@@AAAAXA`AbAnAAAAıٱycMcı::ٱ%hrhvB* CJOJQJaJphp+hrh35>*B* CJOJQJaJphp+hrh*H5>*B* CJOJQJaJphp(hrh <5B* CJOJQJaJphp%hrh$B* CJOJQJaJphphgB* CJOJQJaJphp%hrh*HB* CJOJQJaJphp(hrh*H5B* CJOJQJaJphp%hrh <B* CJOJQJaJphp%hrh-B* CJOJQJaJphpAAAABBBBBBBBCJC|C~CDDVDXDZD(EDEƶƣƐ}j[O[C[4h>h&CJOJQJaJhnCJOJQJaJhrCJOJQJaJh>h>CJOJQJaJ%hrhuB* CJOJQJaJphp%hrhnB* CJOJQJaJphp%hrh$B* CJOJQJaJphp%hrhE7 B* CJOJQJaJphph7B* CJOJQJaJphp%hrh*HB* CJOJQJaJphp%hrh <B* CJOJQJaJphp%hrhvB* CJOJQJaJphp$D(EFEHEE(FFFFFFFFFFFFFFF4G6G8G$a$gdggdbt $a$gd gd $a$gdu `gduDEFEHEjEnExEEEEEEEEEEEEFFF&F(FTFVFF˸˥˒˸lYF%h>hq0J B*OJQJ^Jph%h>h50J B*OJQJ^Jph%h>h#0J B*OJQJ^Jph%h>h?0J B*OJQJ^Jph%h>h,w0J B*OJQJ^Jph%h>hI 0J B*OJQJ^Jph%h>hc0J B*OJQJ^Jph%h>h&0J B*OJQJ^Jph%h>h>0J B*OJQJ^Jphh>hcCJOJQJaJFFFFFFFFFFFFGGG2G4G6G8G:Ghc^hghbt5CJhghm.5CJhgh3u5CJhghY"5CJhgh],5CJhjhU%h>h 0J B*OJQJ^Jphh 0J B*OJQJ^Jphh?0J B*OJQJ^Jph8G:G $a$gd 6&P 1h:p . A!S"S#n$n% $$If!vh#v #vS#v#v#v#v#v:V F t05 5S55555ytU;$$If!vh#v #vS#v#v#v#v#v:V F t05 5S55555ytU;$$If!vh#v #vS#v#v#v#v#v:V F t05 5S55555ytU;$$If!vh#v #vS#v#v#v#v#v:V F t05 5S55555ytU;$$If!vh#v #vS#v#v#v#v#v:V F t05 5S55555ytU;^* 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P Normalxx`CJ_HaJmHsHtH<@< Ba_l1k 1$$@&a$CJL@"L Ba_l1k 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$L@2L Ba_l1k 3dd@&[$\$5CJ\aJ8@8 Ba_l1k 4$@&5\RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiVi@V 0 Normal Tablo :V 44 la ,k , 0 Liste Yok 6B@6 & Gvde MetniCJF>@F Konu Ba_l11$a$ CJ OJQJ<< paragraphdd[$\$R0@"R Liste Madde 0midd[$\$ B*phF12F Liste Numaras1dd[$\$.UA. Kpr >*B*phC@R Gvde Metni Girintisi1 88ddd[$\$^8` B*phL^@bL Normal (Web)dd[$\$ B*ph8@r8 bt0stbilgi p#:: bt0 stbilgi CharCJaJ8 8 bt0Altbilgi p#:: bt0 Altbilgi CharCJaJN@N bt0 Balon Metni CJOJQJ^JaJLL bt0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJ(W( ],`Gl5\DD q0Style81$7$8$H$`FF q0Style641$7$8$H$`PoP q0 Font Style146B*CJOJQJ^JaJphPoP q0 Font Style147B*CJOJQJ^JaJphF"F &0Style40"1$7$8$H$`R2R &0Style89*#$dE1$7$8$H$`a$PoAP &0 Font Style144B*CJOJQJ^JaJphRRR &0Style28*%$dJ1$7$8$H$`a$@a@ 3uGvde Metni CharCJaJrsr KQTablo K1lavuzu7:V'0'VoV 8hDefault (7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtH`o` 0J 3-Normal Yaz1)$ 6a$CJPJQJ_HmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] T ,,,,,/ ,J;ADEF:G $%'(N R ^ b n r ~ $D8G:G&)@ @H 0( 0( B S ?XZ[]^`acdMb(,NR/F@Jgk7Dt| ( @ H ^ s } XZ[]^`acdQy ,,&&@J 1 ; 58 !!4WXX[[dfBz-+?)eJ`o6p^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(pp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.f`o6+?)/aeh*(:H&^SWU( !h} ;H=oc ^]v h^-(:Uf< "yY !y8R'b)y^-c k5j;/?Ufw<<<<@3D8R'cE+im'oe;H=o^]vp}3,xj;y|p}b)}H&D>w3D(=Tn Z t= 4G t E7 8; ?c]ve25-w) XPL.CT.ks5 Y"bC$%_I&z''+P'+*u+],2-2JV2$3I~34'45H*5D567_@7,8SF9j9`a:U; <w=>>p5>%;>0@ @[|@fB3CDMDiE6F[GH*H"I0J10J7Jn@L(MxlM;FN5P%P'PFPKQ$RN(UCWXLXvX~Y~ZZOR]jdaSdfeheKEg 8h.ihij6kc%n1Pn]oqEs$tbt?fukv,w"wSwPyoz)I}uIh<lz3M8X5b'_RvI@M]qoAK$R (llMArC3u7srN1)9/9c^H8 >UtrOuK$(b 2Q!MV&$+:2bBDk=MguTjm.Spj ad#I Ajz,]rVB^o-cB\SVv+AOq+f +ZGBw Lkqsc$0c'q=0&M*G;W}!.W&# YBkrQ`5oo(p%m$AXZ@b b b b @ 8UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @Verdana5. .[`)TahomaW0000fg Pro W3MS Mincho3.Cx TimesA$BCambria Math"eejgp p !Snx20PP3qHP $PiE2!xx ANON0M ^0RKETMATSO-Mehmet KLAHLI Ali Doan  Oh+'0`  ( 4@HPXANONM RKETMATSO-Mehmet KLAHLINormal Ali Doan2Microsoft Office Word@@l͢ @x7۩@x7۩p ՜.+,0 hp Hewlett-Packard CompanyP ANONM RKET Konu Bal !"#$%&'()*,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUWXYZ[\]`adRoot Entry F cData +1Table35WordDocument 8TSummaryInformation(NDocumentSummaryInformation8VMsoDataStore#O0ATLR0ZPMA0A==2#Item PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q