Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

 

Kuruluşundan bu yana Gaziantep ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası (bundan sonra GTO olarak belirtilecektir) , kentte ticaret ve sanayinin planlı bir şekilde gelişmesi ile ilgili gösterdiği hassasiyeti;  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir) yüklediği asli görevlerini yerine getirip, kişisel verilerin güvenliğini sağlarken de göstermektedir.

GTO’ nın olmazsa olmazları arasında yer alan Güvenilirlik, Tarafsızlık, Şeffaflık, Paylaşımcılık, Yenilikçilik ve Toplumsal Sorumluluk  ilkeleri çerçevesinde; Odamız tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme faaliyetleri sırasında, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması GTO için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. GTO gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GTO da bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. 

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri sorunlusu, 3890039938 Vergi Kimlik Numaralı GAZİANTEP TİCARET ODASI İncili Pınar Mahallesi, 16 nolu Caddesi, 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde bulunmaktadır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 Ad soyad, TC kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi/yeri ile nüfus cüzdanı üzerindeki diğer veriler, adli sicil kaydı, fotoğraf, anne/baba adı, medeni hal, cinsiyet, adres, telefon numarası, e-posta/kep adresi, unvan/görev/meslek, dava dosyalarındaki kişisel veriler, disiplin cezaları, lokasyon bilgisi, eğitim bilgileri, borç/alacak bilgisi, bilanço kârı, ciro, vergi numarası, vergi mükellefiyet durumu, imza, teminat mektubundaki kişisel veriler, banka hesap bilgileri, hizmet binamız içerisindeki güvenlik kamerası vasıtasıyla alınan görüntü kaydı ile basın ve halkla ilişkiler biriminin haber bültenleri ile arşivlerindeki görüntü kayıtları, video ve fotoğraflar.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz,

 • Oda faaliyetlerinin, Oda prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
 • Oda’nın hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Hukuk işlerinin takibi
 • Resmi kurum ve/veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması ve/veya yanıtların kayıt altına alınması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi
 • Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Odamızın iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Oda demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
 • Oda binalarının güvenliğinin temini
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi Vergi İşlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Odamız tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili Müdürlüklerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Sosyal sorumluluk, burs ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Etkinlik, davet ve/veya toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Hizmet tedarik edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • Odamızla iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Oda içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralardan toplanan talep/şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Çalışanlarımız / Stajyerlerimizin özlük hakları ile ilgili işlemlerin takip edilmesi ve/veya icrası
 • Odamızın iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetim
 • Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası
 • Oda’nın karşılayabileceği risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
 • Potansiyel iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
 • Oda’nın marka ve itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Odamız için reklam/tanıtım amaçlı faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası Odamız çalışanlarının hizmetleri geliştirmeye yönelik olarak eğitimlerinin planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yabancı lokasyonlu bulut servisi, tedarikçiler üretici/ihracatçı üye firma, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (kargo firmaları, veri tabanı (server sağlayıcı), sms ve mail sağlayıcı… vb.) , düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, gerektiği durumda ilgili bakanlıklar,  Ticaret Bakanlığı TOBB ve talep edilmesi halinde resmî kurumlara aktarılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; GTO tarafından muhtelif sözleşmeler, online formlar, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar ve Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler, Kanun’a uygun olmak kaydıyla, çağrı merkezi, oda ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, https://www.gto.org.tr/ ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik toplanmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri, 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve GTO’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

6. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GTO ’na  iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

1. https://www.gto.org.tr  adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “İncilipınar Mahallesi 16 nolu Cadde 27090 Şehitkamil Gaziantep” adresine iletilmesi,

2. https://www.gtb.org.tr  adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun gaziantepticaretodasi@hs01.kep.tr  adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderilmesi,

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GTO tarafından reddedilecektir. GTO’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

KVKK Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

Adres: İncilipınar Mahallesi 16 nolu Cadde 27090 Şehitkamil Gaziantep
Tel: 90 (342) 220-3030 (pbx)
Fax: 90 (342) 231-1041
VK No: 3890039938
Gaziantep Ticaret Odası