Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gaziantep Ticaret Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.

veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.

Destek Hattı

0850 205 27 27

GTO Online işlemlere hoşgeldiniz
Lütfen sisteme giriş yapınız..

Giriş Yap
İletişim

Telefon

0850 205 27 27

Adres

İncilipınar Mahallesi Ticaret Odası Hizmet Kompleksi Şehitkamil Gaziantep / TÜRKİYE

"BİRLİKTE BAŞARALIM"

İhracat İşlemleri

İhracat İşlemleri

CE Uygunluk İşareti nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinde Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olarak ürünlerin AB'nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya buralarda ne kadar kalabilir?

 İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine getirilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre talebinde bulunulması halinde, gümrük idare amiri tarafından en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.

CMR Nedir?

CMR, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi'dir. Karayolu taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümümde CMR hükümleri uygulanmaktadır. Türkiye söz konusu sözleşmeyi 2 Aralık 1994 tarih, 94/6322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onamıştır.

Basitleştirilmiş usul uygulaması nedir? Türleri nelerdir?

Gümrük Kanunu’nun 10 ve 71’inci maddeleri, gümrük usul ve formalitelerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesi kaydıyla söz konusu usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesine imkân tanımaktadır.

 Söz konusu Kanun maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan basitleştirilmiş usul uygulaması türleri şunlardır;

  • Eksik bilgi ve belgeyle beyan,
  • Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan,
  • Kayıt yoluyla rejim beyanı,
  • Basitleştirilmiş kontrol yöntemi,
  • TOBB’a tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Belgesi düzenleme,
  • Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma,
  • Götürü teminat sistemi,
  • Kısmi teminat sistemi

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği uyarınca yukarıda belirtilen basitleştirilmiş usul uygulamalarından yararlanmak isteyen firmaların Gümrük Müsteşarlığına başvurarak Onaylanmış Kişi Statüsü alması gerekir.

Hariçte İşleme Rejimi nedir?

Gümrük Kanunu’nun 135 inci maddesinde Hariçte İşleme Rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Geçici İthalat nedir? İzni nereden alınır?

Gümrük Kanunu’nun 128’inci maddesinde Geçici İthalat Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

 

Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Transit ticaret nedir?

Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.

Kredili ve Konsinye İhracat Nedir?

Kredili İhracat ve Konsinye İhracat 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İhracat Yönetmeliği” ile düzenlenen özel ihracat biçimleridir.

Kambiyo taahhüdü kapatma süreleri bu ihracat biçimlerinde öngörülen özel sürelerin sonunda başlamakta böylece ihracatçılar mal bedellerinin yurda getirilmesi bakımından ek süre kazanmaktadırlar. Her iki ihracat biçimi için başvurular İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır ve ilgili ihracat meşruhatları Genel Sekreterlik tarafından Gümrük Beyannamelerine işlenerek onaylanır.

Kredili ihracatta izin süresi (taraflar arasındaki sözleşmeye ve işin niteliğine göre) tüketim mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok beş yıldır. Konsinye ihracatta ise malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden iki yıl daha uzatılabilir.

Dâhilde İşleme Rejimi Nedir?

Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın gerçekleşmesi halinde teminatın veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir.

Dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri nelerdir?

Peşin Ödeme (Advance Payment) 
Mal Mukabili Ödeme (CAG)
Vesaik Mukabili Ödeme (CAD)
Akretif (Letter of Credit)

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir?

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca Türk menşeli sayılan eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır.